O Global Media Journal

Profil naukowy

Global Media Journal-Polish Edition to nowy, międzynarodowy, recenzowany periodyk naukowy o charakterze interdyscyplinarnym. Rozważymy publikację tekstów zarówno czysto naukowych jak i tych o zacięciu dziennikarskim, stosujących zarówno metody ilościowe i jakościowe, o podejściu empirycznym i teoretycznym, czerpiącym z medioznawstwa, nauk o komunikowaniu, politologii, socjologii, psychologii, czy kulturoznawstwa. Nauka jest jedna i nie ma powodu zamykać się w wąsko pojętej naukowości. Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy, nie czystość gatunkowa.

Periodyk recenzowany

Około 80-90% każdego numeru to teksty oryginalne, a 10-20% to tłumaczenia z innych edycji. Część to teksty zamawiane, wszystkie inne zgłoszone teksty poddane zostają recenzji naukowej.

Mimo swojej nowatorskiej formuły Global Media Journal ma wszelkie cechy tradycyjnego wydawnictwa naukowego.

Częstotliwość

W roku ukazują się dwa numery, jeden jesienią, jeden wiosną. Każdy numer ma innego redaktora, który dobiera sobie współpracowników i/lub ogłasza call for papers.

Język publikacji

Większość tekstów ukazuje się po polsku, ale w uzasadnionych przypadkach część tekstów autorstwa medioznawców i dziennikarzy spoza kraju, ukazywać się będzie po angielsku.

Globalny charakter

Wszystkie wydania są ze sobą połączone linkami tworząc jedyną w swoim rodzaju sieć naukową. Wszystkie wydania mają taką samą grafikę, ale kwestie redakcyjne pozostają w gestii redaktora naczelnego, redaktora numeru oraz zespołu, który sobie dobiera.

Prawa autorskie

zachowują autorzy tekstów, a prawo do tytułu i numerów archiwalnych redaktor naczelny. Po publikacji w GMJ, autorzy mają prawo to opublikowania swoich tekstów w tradycyjnych źródłach, zaznaczając pierwodruk.

Działy

Większość numerów zawierała będzie dział anglojęzyczny, z reguły autorstwa naukowców spoza Polski oraz omawiający zagraniczne aspekty tematu danego numeru. Zasadniczą część pisma stanowić będą polskie artykuły, zarówno te zamówione jak i nadesłane i pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów. Publikować również będziemy prace doktorantów i studentów oraz głosy w dyskusji.